Skip to content

Privacy verklaring

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Power voor vrouwen neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Wij zullen jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en/of verstrekken. Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG). Power voor vrouwen is gevestigd aan de Populierstraat 13 7545 MJ te Enschede

Power voor vrouwen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Populierstraat 13 7545 MJ Enschede

www.powervoorvrouwen.nl / info@powervoorvrouwen.nl / 06-19734566

KvK: 71920285

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Power voor vrouwen verwerkt je persoonsgegevens, uitsluitend nadat je deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Dit kan bijvoorbeeld bij het inschrijven voor de nieuwsbrief, het downloaden van een e-book of andere gratis downloads en/of trainingen, omdat je het contactformulier hebt ingevuld, omdat je informatie hebt aangevraagd over een van onze producten/diensten en uiteraard als je – door het afnemen van een product of dienst – klant bent geworden van Power voor vrouwen.

De volgende persoonsgegevens worden door ons verwerken (let op: niet alle gegevens worden in alle gevallen verwerkt, bij het aanvragen van een e-book of gratis sessie worden bijvoorbeeld uitsluitend de naam en het e-mailadres verwerkt):

• Voor- en achternaam
• Straat en huisnummer
• Bedrijfsnaam
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Skypenaam

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE INFORMATIE DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@powervoorvrouwen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELKE DOELEN EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONGEGEVENS VERWERKEN

Power voor vrouwen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: Het afhandelen van jouw betaling Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren Om goederen en diensten bij je af te leveren Power voor vrouwen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Power voor vrouwen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Power voor vrouwen) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Power voor vrouwen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Voor de gegevens die wij bewaren van (oud-)klanten (Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, overige persoonsgegevens) geldt een bewaartermijn van 7 jaar (wettelijke bewaartermijn Belastingdienst) na beëindiging van de samenwerking, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan die ons verplichten de gegevens langer te bewaren. Binnen een jaar na het verstrijken van die termijn worden je gegevens uit onze bestanden verwijderd. Wil je (tijdens onze samenwerking) jouw gegevens laten aanpassen, dan kan dit door contact op te nemen met Power voor vrouwen / Yvanka Buitenhek / www.powervoorvrouwen.nl / info@powervoorvrouwen.nl / 06-19734566

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Power voor vrouwen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Power voor vrouwen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Power voor vrouwen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Power voor vrouwen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@powervoorvrouwen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Power voor vrouwen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Power voor vrouwen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@powervoorvrouwen.nl